روش های آزمون مطابق با استاندارد ملی 32-51211

 • مقاومت در برابر خوردگی 

متوسط: 5 دقیقه در 0.25 درصد آمونیوم پرسولفات+ 0.75 درصد فری سیانید پتاسیم (حداکثر دو لکه آبی در هر سانتی متر مربع و بزرگترین لکه ماکزیمم 1.5 میلیمتر )

 • ظرفیت بار معلق

بار آویخته روی اتصالات لوله برای مدت 48 ساعت (عدم ترک خوردگی) برای غیر فلزی ها و ترکیبی در شرایط گستره دمای بالا (ر.ج به D)

 • عایق الکتریکی

دومین و سومین رقم: 2000V A.C   با Hz 60~50  در مدت 15 دقیقه(حداکثر  نشت جریانmA 100 ) سپس V  D.C 500 (مینیمم مقاومت عایقی(1m)/ 100MΩ)

 • آزمون پیوستگی الکتریکی

اولین و سومین رقم: 25  آمپر در مدت 60 ثانیه (ماکزیمم مقاومت عایقی 0.05 اهم)

 • مقاومت در برابر حرارت

48 ساعت در گستره دمای بالا زیر بار مطابق با کلاس مکانیکی
(تغییر حداکثر 20 درصدی قطر نمونه)

 • درجه حفاظت محیطی

مطابق با استاندارد ملی ایران  2868 و به صفحه 82  مربوطه مراجعه نمایید.

 •  مقاومت در برابر فشار 

افزایش یکنواخت فشار در مدت s  30 سپس ثابت ماندن برای 60s در طول 50mm از نمونه (تغییر حداکثر 25 درصدی قطر نمونه و عدم ترک خوردگی)

 • مقاومت در برابر ضربه 

با چکش دایره ای به قطر mm 20 در گستره دمای پایین ( تغییر حداکثر 20 درصدی قطر نمونه و عدم ترک خوردگی)

 •  مقاومت در برابر خمش

5000 نوسان در 2 ساعت در گستره دما پایین و بالا  (ر.ج به  CوD)در  مینیمم شعاع خمش(عدم ترک خوردگی)

 • مقاومت در برابر کشش 

افزایش یکنواخت کشش در مدت 30 ثانیه سپس ثابت  ماندن برای 120 ثانیه در طول 200 میلیمتر از نمونه با گلند ( عدم ترک خوردگی)

 •  مقاومت در برابر گسترش شعله

برای لوله ها ایجاد شعله یک کیلو وات به مدت 15تا 20 ثانیه (خاموش شدن در مدت 30 ثانیه)

 • آزمون سیم ملتهب

برای اتصالات سیم ملتهب در دمای 750 درجه سانتی گراد در مدت 30 ثانیه (خاموش شدن در مدت 30 ثانیه)