روش های آزمون مطابق با استاندارد ملی 32-51211

 • مقاومت در برابر خوردگی 
 • ظرفیت بار معلق
 • عایق الکتریکی
 • آزمون پیوستگی الکتریکی
 • مقاومت در برابر حرارت
 • درجه حفاظت محیطی
 •  مقاومت در برابر فشار 
 • مقاومت در برابر ضربه 
 •  مقاومت در برابر خمش
 • مقاومت در برابر کشش 
 •  مقاومت در برابر گسترش شعله
 • آزمون سیم ملتهب